Estatutos


CAPITOL 1.DENOMINACIO, DOMICILI, AMBIT, FINS I ACTIVITATS
Es constitueix l'Associaci6 denominada SENTITS .
que s'acull al que disposa la Llei Organica 1/2002, de 22 de man;;, Reguladora
el Dretd'Associaci6 i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre, d'Associacions de
la Comunitat Valenciana, i a l'empara del que disposa l'article 22 de la
Constituci6, i aquesta no te anim de lucre.
L'Associaci6 te personalitat juridica propia i capacitat plena d'obrar per a
administrar i disposar dels seus bens, i complir els fins que es proposa.
El domicili de l'Associaci6 s'estableix a EL PUIG , carrer De dalt, 23, codi postal .. .46540 .

L'Associació realitzara principalment les seues activitats a l'ambit
territorial de LA COMUNITAT VALENCIANA .
Constitueixen els fins de l'Associaci6: .
ORGANITZAR ACTIVITATS DESTINADES A PERSONES AMB ALGUN
TIPUS DE DISCAPACITAT, FISICA, PSIQUICA 0 MENTAL.
PROMOCIONAR AUTONOMIA ALES PERSONES DISCAP ACITADES
MILL ORA DE LA QUALITAT DE VIDA
ACTIVITATS PER ALES PERSONES DE LA TERCERA EDAT
ACTIVIT ATS PER ALES FAMILIES DE PERSONES DISCAP ACIT ADES
ACTIVITATS EXCLUSIVES PERALS INFANTS DISCAPACITATS
Per al compliment dels fins enumerats en l'article anterior, es realitzaran
les activitats seguents:
SESSIONS DE BALL
SESSIONS DE MUSICA
XERRADES TEMA.TIQUES
VIDEO CONFERENCIES
EXCURSSIONS
FESTES
FESTIVALS

Podran formar part de l'Associació totes les persones fisiques i juridiques
que, lliurement i voluntariament, tinguen interes en el desenvolupament dels
fins de l'Associaci6 i d'acord amb els principis seguents:
a) Les persones fisiques amb capacitat d'obrar i que no estiguen subjectes
a cap condici6 legal per a l'exercici del dret.
b) Eis menors no emancipats, de mes de catorze anys d'edat, han de
comptar amb el consentiment documentalment acreditat, de les
persones que hagen de suplir la seua capacitat.
c) Les persones juridiques, amb l'acord previ expres del seu organ
competent les quaIs hauran de presentar una sololicitud per escrit a l'organ de
representació, i aquest resoldra en la primera reunió que celebre; si la persona
sol·licitant s'ajusta ales condicions exigides en els Estatuts, l'organ de
representació no Ii podra denegar l'admissió.
a) A participar en les activitats de l'Associaci6 i en els organs de govern i
representaci6; a exercir el dret de vot, aixi com a assistir a l'Assemblea
General, d'acord amb els Estatuts. Per a poder ser membre dels organs
de representaci6 cal ser major d'edat, estar en pIe us dels drets civils, i
no estar incurs en els motius d'incompatibilitat establits en la legislaci6
vigent.
b) A ser informades sobre la composici6 dels organs de govern i
representaci6 de l'Associaci6, del seu estat de comptes i del
desenvolupament de la .seua activitat. Podran accedir a tota la
informaci6 a traves dels organs de representaci6.
c) A ser sentides amb caracter previ a l'adopci6 de mesures disciplinaries
contra aquestes, i a ser informades dels fets que donen Hoc a tals
mesures, i haura de ser motivat l'acord que, si fa al cas, impose la
sanci6.
d) A impugnar els acords dels organs de l'Associaci6, que estime
contraris a la Llei 0 als Estatuts.
e) A coneixer els Estatuts i els reglaments i normes de funcionament
aprovats pels organs de l'Associaci6. Aixi mateix, tindran dret a que
se'ls facilite copia dels Estatuts vigents i del Reglament de Regim
Intern de l'Associaci6, si n'hi ha.
+Article 8e. Deures de les persones associades
a) Compartir les finalitats de l'Associaci6 i col·laborar per a la seua
consecuci6.
b) Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d'acord amb els
Estatuts, puguen correspondre a cada persona associada.
c) Acatar i complir els acords vaIidament adoptats pels organs de govern
i representaci6 de l'Associaci6.
d) Ajustar la seua actuaci6 ales disposicions estatutaries.
#/ . -"~ ~--- ~
a) La mateixa voluntat de la persona interessada, comunicada per escrit
als organs de representaci6. La qual podra percebre la participaci6
patrimonial inicial i altres aportacions economiques realitzades, sense
incloure les quotes de pertinenya a l'Associaci6 i sempre que la
reducci6 patrimonial no impIique perjudicis a tercers.
b) No satisfer les quotes fixades.
La separaci6 de l'Associaci6 de les persones associades, per motiu de
sanci6, tindra Hoc quan comet en actes que els facen indignes de continuar
pertanyent a aquesta. Es presumira que hi ha aquest tipus d'actes:
a) Quan, deliberadament, la persona associada impedisca 0 pose
obstacles al compliment dels fins socials.
b) Quan, intencionadament, entrebanque el funcionament dels organs de
govern i representaci6 de l'Associaci6.
En qualsevol cas, per a la imposici6 de la sanci6 de separaci6 per part de
l'organ de govern, caldra la tramitaci6 d'un expedient disciplinari instruYt per
organ diferent del competent per a resoldre'l, i que garantisca els drets de les
persones associades, a que s'instrueix el procediment, a ser informades de
l'acusaci6 i a formular al'legacions davant d'aquesta, aixi com a la notificaci6 de
l'Assemblea General. La decisi6 sancionadora sera motivada. EI termini de
prescripci6 de les infraccions i sancions sera de 3 anys .
L'Assemblea General es l'organ suprem de govern de l'Associaci6,
integrat per totes les persones associades per dret propi irrenunciable i en
igualtat absoluta, que adopta els seus acords pel principi majoritari 0 de
democracia interna.
Tots els membres quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General,
fins i tot els absents, els dissidents i els qui encara estant presents s'hagen
abstingut de votar.
L'Assemblea General es reunira en sessi6 ordinaria, com a minim, una
vegada a l'any, en el PRIMER trimestre.
L'Assemblea General es reunira, amb caracter extraordinari, sempre que
calga, a requeriment d'un nombre de persones associades que represente, com a
minim, un deu per cent de la totalitat.
Les convocatories de les assemblees generals, tant ordinaries com
extraordinaries, es faran per escrit. Els anuncis de la convocatoria es col·locaran
als Hoes de costum, amb quinze dies d'antelaci6 com a minim. Sempre que
calga, es convocara individualment a tots els membres. La convocatoria
expressara el dia, l'hora i elHoc de la reuni6, com tambe l'orde del dia.
A l'inici de les reunions de l'Assemblea General, seran designats el/la
president/a i el/la secretari/aria d'aquesta.
El/la secretari/aria redactara l'acta de cada reuni6, la qual reflectira un
extracte de les deliberacions; el text dels acords que s'hagen adoptat i el resultat
numeric de les votacions. Al comen<;ament de cada reuni6 de l'Assemblea
General, es Hegira l'acta de la reuni6 anterior, per tal que s'aprove 0 no.
~ Article 14. Competencies i validesa dels acords
L'Assemblea quedara constituYda validament, en primera convocatoria,
amb l'assistencia d'un minim d'un ter<; de les persones associades presents 0
representades, i, en segona convocatoria, siga quin siga el nombre d'aquestes; la
qual s'haura de celebrar mitja hora despres de la primera i en el mateix Hoc.
En les reunions de l'Assemblea General correspon un vot a cada membre
de l'Associaci6.
a) Controlar l'activitat de l'organ de representaci6 i aprovar-ne la gesti6.
b) Examinar i aprovar 0 rebutjar els pressupostos anuals d'ingressos i despeses,
aixi com la memoria anual d'activitats.
c) Establir les linies generals d'actuaci6, que permeten a l'Associaci6 complir
els seus fins.
d) Disposar totes les mesures encaminades a garantir el funcionament
democratic de l'Associaci6.
e) Fixar les quotes ordinaries 0 extraordinaries.
f) Elegir i separar els membres de l'organ de representaci6.
g) Adoptar els acords referents a:
• Ratificar les altes d'associats 0 associades, acordades per l'organ de
representaci6, i acordar amb caracter definitiu les baixes
d'aquestes.
• Acordar la uni6 d'associacions, la integraci6 en federacions 0
confederacions, la separaci6 d'aquestes, aixi com la creaci6 i
participaci6 en coordinadores 0 altres organitzacions especifiques.
• Sololicitud de la declaraci6 d'utilitat publica 0 d'interes public de la
Comunitat Valenciana.
• Acordar la dissoluci6 de l'Associaci6.
• Modificaci6 dels Estatuts.
• Disposici6 i alienaci6 de bens.
• Remuneraci6, si fa al cas, dels membres de l'organ de
representaci6.
• Aprovar el Reglament de Regim Intern de l'Associaci6.
• Qualsevol altra que no corresponga a un altre organ de
\ , l'Associaci6.
~ Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents 0
~ representades, quan els vots afirmatius superen els negatius. No obstant aixo,
requeriran majoria qualificada de les persones presents 0 representades, que
resultara quan els vots afirmatius superen la meitat, els acords relatius a
dissoluci6 de l'associaci6, modificaci6 dels Estatuts, disposici6 0 alienaci6 de
bens i remuneraci6 dels membres de l'organ de representaci6, sempre que s'haja
convocat, especificament iamb tal objecte, l'assemblea corresponent.
Article 15. Composici6 de l'organ de representaci6
L'Associaci6 la regira, administrara i representara l'organ de representaci6
denominat JUNTA DIRECTIVA format pel/per la
president/a, SECRET ARI/A I
TRESORER/A .
L'elecci6 dels membres de l'organ de representaci6 es fani per sufragi
lliure i secret dels membres de l'Assemblea General. Les candidatures seran
obertes, es a dir, qualsevol membre podni presentar-se; hi seran requisits
imprescindibles: ser major d'edat, estar en pIe us dels drets civils i no estar
incurs en els motius d'incompatibilitat establits en la legislaci6 vigent, i
resultaran elegits per als carrecs de president/a, secretari/aria, tresorer/a i vocals,
els candidats que hagen obtingut un nombre mes gran de vots i per aquest orde.
Eis carrecs de president/a, secretari/aria i tresorer/a han de recaure en
persones diferents.
L'exercici dels carrecs seni gratult.
Eis membres de l'organ de representaci6 exerciran el carrec durant un
peri ode d CINC any( s) (1), i podran ser reelegits indefinidament.
EI cessament en el carrec, abans d'extingir-se el termini reglamentari,
podni ser per:
a) Dimissi6 voluntaria, presentada mitjan<;ant un escrit en que es raonen
\ els motius.
~ b) Malaltia que incapacite per a l'exercici del carrec.
~ c) Causar baixa com a membre de l'Associaci6.
d) Sanci6 imposada per una falta comesa en l'exercici del carrec.
Les vacants que es produlsquen en l'organ de representaci6 es cobriran en
la primera Assemblea General que se celebre. No obstant aixo, l'organ de
representaci6 podni comptar, provisionalment, fins a la proxima Assemblea
General, amb un membre de l'Associaci6 per al carrec vacant.
a) Ostentar i exercitar la representaci6 de l'Associaci6 i dur a terme la
direcci6 i l'administraci6 de la manera mes amplia que reconega la
Llei i complir les decisions preses per l'Assemblea General, i d'acord
amb les normes, les instruccions i les directrius generals que aquesta
Assemblea General establisca.
b) Prendre els acords necessaris per a la compareixenc;a, davant dels
organismes publics, per a l'exercici de qualsevol classe d'accions
legals i per a interposar els recursos pertinents.
c) Resoldre sobre l'admissi6 de nous associats, i portar la relaci6
actualitzada de tots els associats.
d) Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes, que els
membres de l'Associaci6 hagen de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que els acords que s'hi
s'adopten es complisquen.
f) Comunicar al Registre d'Associacions la modificaci6 dels Estatuts
acordada per l'Assemblea General, en el termini d'un meso
g) Presentar el balanc; i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea
General perque els aprove, i confeccionar els pressupostos de
l'exercici seguent.
h) Portar la comptabilitat d'acord amb normes especifiques que permeten
obtindre la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situaci6
financera de l'entitat.
i) Efectuar l'inventari dels bens de l'Associaci6.
j) Elaborar la memoria anual d'activitats i sotmetre-la a l'aprovaci6 de
l'Assemblea General.
k) Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pels presents
Estatuts i donar compte d'aixo en la primera Assemblea General
subseguent.
1) Quaisevol altra facultat que no estiga atribulda, d'una manera
especifica, en aquests Estatuts a l'Assemblea General.
L'organ de representaci6, convocat previament pel/per Ia president/a 0 per
Ia persona que el/la substitulsca, es reunira en sessi6 ordinaria amb Ia
periodicitat que els seus membres decidisquen que, en tot cas, no podra ser
superior ados mesos. I es reunira en sessi6 extraordimlria si ho sol·licita un terc;
dels seus components.
L'organ de representaci6 quedara validament constituIt amb convocatoria
previa i un quorum de Ia meitat mes un deIs seus membres.
Eis membres de I'organ de representaci6 estan obligats a assistir a totes
Ies reunions que es convoquen, i podran excusar Ia seua assistencia per causes
justificades. En tot cas, caldra I'assistencia del/de Ia president/a i del/de Ia
secretari/aria 0 de les persones que els substituIsquen.
En l'organ de representaci6 es prendran els acords per majoria simple de
vots dels assistents. En cas d'empat, el vot del/de la president/a sera de qualitat.
Eis acords de l'organ de representaci6 es faran constar en eillibre d'actes.
En iniciar-se cada reuni6 es llegira l'acta de la sessi6 anterior, perque s'aprove 0
es rectifique.
El/la president/a de l'Associaci6 tambe sera president/a de l'organ de
representaci6.
S6n propies del/de la president/a les funcions segilents:
a) Les de direcci6 i representaci6 legal de l'Associaci6, per delegaci6 de
l'Assemblea General i de l'organ de representaci6.
b) La presidencia i la direcci6 dels debats, dels organs de govern i de
representaci6.
c) Signar les convocatories les reunions de l'Assemblea General i de
l'organ de representaci6.
d) Visar les actes i els certificats confeccionats per/per la secretarihlria de
l'Associaci6.
e) Les atribucions restants, propies del dlrrec i les que Ii delegue
" l'Assemblea General 0 l'organ de representaci6.
~ Alia la president/a elila substituirit, en cas d'absencia 0 malaltia, elila
vicepresident/a 0 el/la vocal de l'organ de representaci6.
El/la tresorer/a tindra com a funci6 la custodia i el control dels recursos
de l'Associaci6, aixi com l'elaboraci6 del pressupost, el balan<; i la liquidaci6 de
comptes, per tal de sotmetre'ls a l'organ de representaci6, conforme es determina
en l'article 17 d'aquests Estatuts. Signara els rebuts, quotes i altres documents de
Tresoreria. Paganlles factures aprovades per l'organ de representaci6, les quaIs
hauran de ser visades previament pel/per la president/a.
El/la secretari/aria ha de custodiar la documentaci6 de l'Associaci6,
redactar i signar les actes de les reunions dels organs de govern i representaci6,
redactar i autoritzar els certificats que calga lliurar, aixi com tindre actualitzada
la relaci6 dels associats.
EI pressupost anual sera aprovat cada any en l'Assemblea General
Ordinaria.
Eis recursos economics de l'Associaci6 es nodriran:
a) De les quotes que fixe l'Assemblea General als seus membres.
b) De les subvencions oficials 0 particulars.
c) De donacions, herencies o/i llegats.
d) De les rendes del mateix patrimoni 0 be d'altres ingressos que puguen
obtindre.
~ Eis beneficis obtinguts, derivats de l'exercici d'activitats economiques,
~ incloses les prestacions de serveis, es destinaran exclusivament al compliment
U dels fins de l'Associaci6, sense que capia en cap cas el seu repartiment entre els
associats, ni entre els seus conjuges 0 persones que convisquen amb aquells
amb anaIoga relaci6 d'afectivitat, ni entre els seus parents, ni la seua cessi6
gratu"itaa persones fisiques 0 juridiques amb interes lucratiu.
Tots els membres de l'Associaci6 tenen obligaci6 de sostindre-Ia
economicament, mitjanyant quotes 0 derrames, de la manera i en la proporci6
que determine l'Assemblea General, a proposta de l'organ de representaci6.
L'Assemblea General podra establir quotes d'ingres, quotes periodiques
mensuals i quotes extraordinaries.
En els comptes corrents, 0 llibretes d'estalvi, obertes en establiments de
credit, hi ha de figurar la signatura del/de la president/a, del/de la tresorer/a i
del/de la secretari/aria.
Per a poder disposar de fons, seran suficients dues firmes, de les quaIs
una sera, necessariament, la del tresorer/a 0 be la del/de la president/a.
a) Si aixi ho acorda l'Assemblea General, convocada expressament per a
aquesta finalitat iamb el vot favorable de mes de la meitat de les
persones presents 0 representades.
b) Per les causes determinades en l'article 39 del Codi Civil.
c) Per sentencia judicial ferma.
d) Per baixa de les persones associades, de manera que queden reduYdesa
menys de tres.
La dissoluci6 de l'Associaci6 obri el periode de liquidaci6, fins al final del
quall'entitat conservara la seua entitat juridica.
Eis membres de l'organ de representaci6, en el moment de la dissoluci6,
es converteixen en liquidadors, llevat que l'Assemblea General en designe
altres, 0 be els qui el jutge, si fa al cas, acorde en la seua resoluci6 judicial.
Correspon als liquidadors:
a) Vetlar per la integritat del patrimoni de l'Associaci6 i dur els seus
comptes.
b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que calguen
per a la liquidaci6.
c) Cobrar els credits de l'Associaci6.
d) Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.
e) Aplicar els bens sobrants de l'Associaci6 als fins previstos pels
Estatuts, llevat de les aportacions condicionals.
f) Sol-licitar la cancel·laci6 dels assentaments al registre corresponent.
En cas d'insolvencia de l'Associaci6, l'organ de representaci6 0, si fa al
cas, els liquidadors, han de promoure immediatament l'oportu procediment
concursal davant del jutge competent.
El romanent net que resulte de la liquidaci6 es destinara directament
A UNA ENTITAT PUBLICA 0 PRIVADA SENSE ANIM DE LUCRE.
Les persones associades no responen personalment dels deutes de
l'Associaci6.
Els membres 0 titulars dels organs de govern i representaci6, i les altres
persones que obren en nom i representaci6 de l'Associaci6, respondran davant
d'aquesta; davant dels associats i davant de tercers, pels danys causats i els
deutes contrets per actes dolosos, culpables 0 negligents.
Les questions litigioses, que puguen sorgir amb motiu de les actuacions
desenrotllades 0 de les decisions adoptades en el si de l'Associaci6, es resoldran
mitjan9ant arbitratge, a traves d'un procediment ajustat a allo que disposa la Llei
60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge, iamb subjecci6, en tot cas, als
principis essencials d'audiencia, contradicci6 i igualtat entre les parts.

No hay comentarios:

Publicar un comentario